Hlavná stránka Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK  NA  OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

 

 

P. č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Dohodnutá cena zákazky (v € bez DPH) Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)
1. 12.11. 2013 Vývoz komunálneho odpadu v obci Košariská 4.000,-

18.11. 2013

         

 

Oprava strechy na budove TIK a prístavba sociálneho zariadenia, zverejnená dňa 18.3.2016

Výzva na predkladanie ponúk - Kamerový systém Košariská - tovary, zverejnená dňa 12.1.2016

Zápisnica z vyhodnocovania ponúk (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY), Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Košariská, zverejnená dňa 13.1.2014

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY), Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Košariská, zverejnená dňa 16.12.2013